Bosanski jezik

Ustanova Ruhama nastala je i razvila se iz Nevladine humanitarne organizacije Ruhama koja je osnovana s ciljem zaštite i zbrinjavanja starih i iznemoglih lica. Glavna misija je omogućiti dostojanstven i kvalitetan ostatak života uz promociju zdravih navika i zdravog starenja.

Pomaganje drugima u nevolji uvijek je bila osobina ljudi u Bosni i Hercegovini koja je imala najveću cijenu na društvenoj ljestvici. Posljednji rat koji je zadesio Bosnu i Hercegovinu potisnuo je mnoge ljudske vrijednosti u drugi plan, a na njihovo mjesto došla je iskonska borba za opstanak, često sa elementima nehumanog i čovjeku nedostojnog ponašanja. Ipak ni u najtežim trenucima beznađa, humanizam nije nestao. Javljao se i pokazivao kao tračak svjetla i nade da nikakve mračne sile i ideje ne mogu uništiti dobrotu i iskonske ljudske vrijednosti.

U teškom vremenu, kada je hrana imala vrijednost lijeka, dvoje velikih humanista, bračni par Salem i Hatidža Rudić, osnivaju Humanitarnu organizaciju «Ruhama» sa ciljem da pomognu najugroženijoj populaciji stanovništva, starima i nemoćnima.

Značenje imena Ruhama potiče od inicijala RU (prezime bračnog para osnivača Rudić), HA (ime direktorice Hatidža), M (medicina, mladost), A (akcija).

Ono što ih je potaklo da posvete svoj život brizi za stare i nemoćne bila je tragična smrt jedne starije osobe, koja kao i hiljade drugih u to vrijeme svojom plemenitošću i ponosom, nije smogla snage da traži i moli hranu za sebe i svoje najbliže. Upravo taj događaj bio je signal da treba otvoriti vrata, osjetiti ljudsku bol i patnju i pomoći jedni drugima.

Humanitarna organizacija «Ruhama» osnovana je novembra ratne 1993. godine i uredno registrovana kod Višeg suda u Zenici, kao nevladina, nepolitička, demokratska i neprofitna organizacija. Deceniju postojanja ove humanitarne organizacije, koja je u tom periodu zabilježila čak 1.750.000 posjeta i usluga, i na taj način spasila ogroman broj ljudskih života, vrijedi spomenuti i iznad svega poštovati.

U to vrijeme, na stotinu mladih volontera u dobi od 12 do 50 godina, otvarali su vrata nepokretnim i zaboravljenim starijim osobama, ostavljenim od društva i svojih najbližih na milost i nemilost. Pomagali su im da prebrode tešku situaciju i da shvate da nisu potpuno zaboravljeni. Svaki volonter je opsluživao, u prosjeku, po 10 starijih osoba kojima su po kiši, snijegu i granatama nosili hranu s jednog kraja grada na drugi. U kućama svojih klijenata pripremali bi ogrijev, ložili vatru, održavali higijenu u prostoru gdje su boravili bolesni i nepokretni, prali posuđe, pripremali obroke, šišali ih i pružali im psihološku podršku.

Svako izvješće i briga o zdravstvenom stanju klijenata, praćeno je pod budnim okom stručnih i humanih medicinskih timova, koji su pregledali, određivali terapiju i sprovodili je na licu mjesta.

Povezanost, povjerenje i bliskost između mlađe i starije populacije davalo je snagu, izdržljivost i oslonac za budući opstanak i poticalo je međugeneracijsku solidarnist.

Projekat “Kućna njega” koju je Ruhama provodila kao začetnica današnje patronažne i kućne njege na području Bosne i Hercegovine bila je preteča plemenite misije s ciljem pružanja kvalitetne zdravstvene njege i dostojanstvenog ostatka života kao oslonac starim, bolesnim i iznemoglim licima. Projekat «Kućna njega», kojim je Humanitarna organizacija «Ruhama» započela svoju plemenitu misiju imala je, a i danas ima za cilj da osigura što kvalitetnije usluge i dugoročni oslonac starim i iznemoglim licima iznad 60 godina, sa prioritetnom grupom bolesnih ljudi koji nemaju nikog od bližih srodnika. Kako bi se uspješno stiglo do zadanog cilja neophodno je bilo približiti se svakom pojedincu, bez obzira na njegovu nacionalnu, kulturnu, socijalnu, ili bilo kakvu drugu pripadnost. Vodeća misao bila je pružiti brzu i efikasnu pomoć i težiti ka zadovoljenju potreba, kako bi se na taj način vratilo izgubljeno dostojanstvo i kvalitet života lica u potrebi.

Mobilni timovi projekta su prve dvije godine funkcionisali bez finansijske podrške, a od samog početka pa do danas sačinjavao je preko 240 domaćih i stranih volontera (ljekara, medicinskih tehničara, pravnika, socijalnih radnika i drugih operatora) educiranih po posebnim granama, potrebnim za stručnu i kvalitetnu izvedbu pružanja usluga u sklopu ovoga projekta. Povoda za angažovanje tako stručnih lica, dali su stari ljudi kojima je bila neophodna njihova stručna pomoć.

U početku, u toku jedne sedmice zbrinjavano je 3.650, a u toku mjeseca preko 11.000 starih lica kako domicilnog, tako i lica koji su stigli kao izbjeglice iz ugroženih područja, a kojima je pomoć bila potrebna. Starim, bolesnim i iznemoglim licima bilo je omogućeno zbrinjavanje uz kvalitetan i dostojanstven ostatak života, a budućnost sigurna i bolja.

Projekat “Kućna njega“ imao je za cilj sprovoditi zdravstveno-medicinske, higijenske i humanitarne programe. Medicinski program uključivao je medicinsko-zdravstvenu njegu bolesnika, ljekarske preglede, laboratorijske usluge, monitoring i kontrole srca na EKG aparatu, aplikaciju katetera, toaletu i previjanje dekubitalnih rana, aplikaciju injekcija i terapije, kao i mnoge druge medicinske aktivnosti. «Ruhama» je za proteklih deset godina zabilježila 382.000 registrovanih slučajeva u kojima su starije osobe koristile ovakav vid pomoći.

Sljedeća kategorija uključivala je Programe za održavanje higijene koji je u toku prošlog desetljeća zabilježila 397.200 slučajeva. Ovaj program obuhvatao je održavanje lične higijene bolesnika, kao što su kupanje, presvlačenje, šišanje i brijanje, održavanje higijene u prostoru bolesnika, pranje i peglanje veša.

Humanitarni program, kao treća kategorija aktivnosti, obuhvatao je najveći broj usluga, čak 879.420 pomognutih korisnika. Osnovna aktivnost u sklopu ovog programa je bila distribucija humanitarne pomoći, u prosjeku i do 3.000 tona, a u koju je spadala hrana, higijenski preparati, odjeća, obuća, posteljina, pokrivači, drva, peći, roštilji za jednokratnu upotrebu, sanitarije i drugo. Značajno je naglasiti da «Ruhama» nije pomagala samo starim, bolesnim i iznemoglim licima, nego i djeci sa posebnim potrebama, mnogim institucijama u gradu, kao što su: nevladine organizacije, različita udruženja, bolnice, Domovi zdravlja i sve one koji su bili u potrebi.

I posljednju kategoriju činili su programi koji su se vodili pod imenom Dodatni programi, a koji nisu ništa manje bili značajni od navedena tri, a obuhvatali su transport bolesnika na hemodijalizu, hemoterapiju ili druge destinacije neophodne za obavljanje osnovnih životnih potreba, kao na primjer regulisanje administrativnih plaćanja u banci, pošti i sl. U Dodatni program spadale su i posjete socijalnog radnika i volontera u svrhu zadovoljenja osnovnih dnevnih potreba starijih lica odlazak u kupovinu, plaćanje komunalija, pa čak i sam razgovor. Osim toga, u Dodatni program su bili uključeni i majstori u kući koji su po potrebi pružali i molerske radove. Ovaj program je obuhvatio 91.380 korisnika.

Za sprovedbu humanih aktivnosti projekta «Kućna njega» i «Zdravstveno – higijensko – humanitarni programi», specijalno su bili određeni mobilni timovi i to: medicinski timovi, timovi njegovateljica, gerontodomačica, kao i timovi ostalih volontera.

Kako bi Mobilnoj ekipi olakšala rad «Ruhama» je nabavila adekvatnu opremu i to: specijalne vakuum aparate za usisavanje, opremu za peglanje, mašine za pranje i sušenje veša, opremu za frizerski salon, laboratorijsku opremu sa specijaliziranim, najsavremenijim aparatima za analizu krvne slike i ostale uređaje potrebne za kvalitetno pružanje usluga. Osim toga «Ruhama» je obezbijedila i vlastiti vozni park s ciljem olakšanja usluga.

Ruhama se vremenom specijalizirala i proširivala spektar svojih usluga za osiguranje boljih uslova rada stručnim timovima, a klijentima obezbjeđivala vrhunske usluge.

Kao nagradu za sve napore koje je «Ruhama», na čelu sa svojim timom učinila na polju humanitarne pomoći i pružanja podrške starim licima, zahvaljujući UNHCR-u, 1995. godine smještena je na listu Svjetskih humanitarnih organizacija. Priznanja i od strane Općinskih vlasti nisu izostala, tako da je 1996. godine dobila veliko priznanje «Plaketu grada Zenice» za izuzetna dostignuća i vanredne uspjehe u oblasti humanitarnog rada, a osnivači «Ruhame» Salem i Hatidža Rudić iste godine proglašeni su za «Ličnostima godine» grada Zenice. Osim pomenutih, priznanja su pristizala i od strane Federalnog ministarstva i drugih institucija, domaćih i međunarodnih organizacija u vidu zahvalnica ili preporuka.

Bračni par Rudić i ostali članovi Humanitarne organizacije «Ruhama» proteklih deset godina bili su sudionici preko 1000 seminara i edukativnih programa širom svijeta kao implementatori i partneri projekata kako u Evropi, tako i u Sjedinjenim Američkim državama. Također su finansirani od mnogobrojnih internacionalnih organizacija na preporuku UNHCR-a i Internacionalnih organizacija, te shodno tome Ruhama se dokazala kao stručna, ekspeditivna i veoma cijenjena Organizacija, ne samo na području BiH nego u cijelom svijetu. Dokaz tome ogledala se da je svrstana u mrežu prestižnih nevladinih organizacija koje rade sa starijim licima u cijelom svijetu sa sjedištem u Vašingtonu, a i kao član Inovacijskog Foruma organizacija sa projektom Kućne njege, za Centralnu i Istočnu Evropu.

Rad Organizacije je bio i ostao javan, a dokumentacija o svakoj poduzetoj akciji, dobijenoj donaciji, raspodjeli humanitarne pomoći, posjetama timova ljekara, medicinskih tehničara-sestara i volontera, predstavnika vlasti i predstavnika drugih humanitarnih organizacija uredno bilježena i predstavlja historijski poduhvat u brizi i njezi lica u potrebi sa iznimnim dostignućima. Osim toga, «Ruhama» posjeduje ogromnu vlastitu arhivu video-zapisa, kao i pismenih izvještaja o raspodjeli donacija sa sjedištem i arhivom u Ženevskoj palati, gdje je sjedište UNHCR-a.

Desetljeće rada Humanitarne organizacije «Ruhama» potpomogle su mnoge Internacionalne organizacije, a među njima treba istaći: UNHCR, Equilibre, IRC, NPA, World Vision, MDM, WHO, UNICEF, AICF, MSF, PSF, Brike, UMCOR, Cross Roads, Menshen in Nood, World Church Service, Internacionalni Caritas, ČIZLE iz Italije i druge. Prijatelji Organizacije su također Turska, Njemačka i Holandska brigada SFOR-a, kao i Holandska i Kanadska ambasada, bračni par Andre i Mara, Stefan i Mary, i brojne druge institucije, organizacije i prijatelje.

Proširenjem programa s ciljem pružanja kvalitetne zdravstvene njege ukazala se potreba za osnivanjem Ustanove socijalno-zdravstvene zaštite. Danas Ruhama je respektabilna Ustanova sa iznimnim rezultatima usmjerenim na unaprjeđenje kvaliteta života lica treće životne dobi i spriječavanja komplikacija dugotrajne dekompenzacije i vraćanje poboljelih u normalne tokove života sa unaprijeđenim ili preostalim sposobnostima.

Ustanova posjeduje luksuzni vrhunski smještaj, najsavremenije uređaje u provedbi zdravstvene i medicinske njege i profesionalni stručni kadar.

Specijalizovana ustanova svakodnevno proširuje spektar usluga uz osnovni cilj koji je postavljen na samom početku, a koji se i danas poštuje, a to je zbrinjavanje i pomoć starim bolesnim i iznemoglim licima, jer snaga starih je bila i ostala u mladosti Ruhame.