Smještaj

 • Kratkoročni smještaj 7-10 dana
 • Dugoročni/neograničeni smještaj
 • Povremeni/privremeni smještaj
 • POLUDNEVNA NJEGA (briga i njega na bazi polupansiona)
 • DNEVNA NJEGA (briga i njega na bazi 12 sati)

Korisnici usluga zdravstveno-medicinske njege i smještaja

 • stacionarni smještaj za pokretna lica
 • smještaj za polupokretna lica
 • smještaj za nepokretna lica
 • teško pokretna lica
 • 24h medicinski nadzor
 • briga o zdravlju i njega