Zdravstvena njega

– Zdravstvena njega u Ustanovi (interpersonalna, visokospecifična njega)
– Zdravstvena njega u kući (kućna njega)

  • Pomoć pri disanju
  • Pomoć pri uzimanju hrane i tekućine
  • Pomoć pri eliminaciji štetnih materija
  • Pomoć pri kupanju, održavanju higijene, oblačenju
  • Pomoć pri održavanju poželjnog položaja tijela
  • Pomoć pri komunikaciji (tretman logopeda)
  • Pomoć pri primjeni i aplikaciji lijekova (farmakoterapija)
  • Pomoć pri spriječavanju komplikacija dugotrajne dekompenzacije (pneumonija, urinarne infekcije, kontraktura, dekubitusa...)